Thuật toán supervised learning tổng quát

  1. Sử dụng tập phát triển để tinh chỉnh hyperameter của model: với mỗi tập giá trị của các hyperparameter (ví dụ thử chọn λ\lambda trong các giá trị 0.1, 0.01, 0.001):

    a. Huấn luyện: tìm ww để tối thiểu hóa objective function. Theo dõi learning curve để áp dụng early stopping.

    b. Đánh giá trên development set: thông báo gía trị của evaluation function trên development set.

  2. Đánh giá trên tập kiểm tra: với model ww^* cho kết quả tốt nhất ở development set, thông báo giá trị của evaluation function trên test set.

results matching ""

    No results matching ""