Thuật toán supervised learning tổng quát

  1. Sử dụng tập phát triển để tinh chỉnh hyperameter của model: với mỗi tập giá trị của các hyperparameter (bao gồm cả λ\lambda):

    a. Huấn luyện: tìm ww để tối thiểu hóa LDtrain(w)+λR(w)\mathcal{L}_{D_{train}}(w) + \lambda R(w) trên tập huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, theo dõi learning curve để áp dụng early stopping.

    b. Đánh giá trên tập phát triển: thông báo độ tốt trên tập phát triển là LDdev(w)\mathcal{L}_{D_{dev}}(w).

  2. Đánh giá trên tập kiểm tra: với model ww^* cho kết quả tốt nhất ở bước 1, thông báo độ tốt cuối cùng trên tập kiểm tra là LDtest(w)\mathcal{L}_{D_{test}}(w^*).

results matching ""

    No results matching ""